Committee

Pinky Naresh Patil-Chairman

Deepak Moreshwar Naik – Upadhyaksh

Sushma Motilal Maurya-Executive Chaiman

Krishna Madhukar Patil - Sachiv

Advocate Trupti Naresh Bohir - Upasachi

Suresh Balkrishna Tandel - Sadasiya

Sushant Sudhir Mesta - Excutive Sadasiya

Dr.Khwaja M. Mujawar - BHMS MD (AM) CCH CGO

Ranjeet Jain - Upasachi

Kalpana Krishna Patil - Deputy Treasurer

Naresh Laxman Patil - Treasurer

Dr.Nehal Mayur - Sadasiya

Suryakant Gunaji Gawankar

Ram Shinde - Maharashtra Executive Secretary

Rajendra Anant Anjarkar

Momin Talha Irshad Ahmad - Bhivandi director

Bharati Gandhi - Dadar Adhakshya

Krupa Jhaveri - Dadar upadhyaksh

Pinky Naresh Patil-Chairman

Deepak Moreshwar Naik – Upadhyaksh

Sushma Motilal Maurya-Executive Chaiman

Krishna Madhukar Patil - Sachiv

Advocate Trupti Naresh Bohir - Upasachi

Suresh Balkrishna Tandel - Sadasiya

Sushant Sudhir Mesta - Excutive Sadasiya

Dr.Khwaja M. Mujawar - BHMS MD (AM) CCH CGO

Ranjeet Jain - Upasachi

Kalpana Krishna Patil - Deputy Treasurer

Naresh Laxman Patil - Treasurer

Dr.Nehal Mayur - Sadasiya

Suryakant Gunaji Gawankar

Ram Shinde - Maharashtra Executive Secretary

Rajendra Anant Anjarkar

Momin Talha Irshad Ahmad - Bhivandi director

Bharati Gandhi - Dadar Adhakshya

Krupa Jhaveri - Dadar upadhyaksh